Fizicka deoba gradjevinskog zemljista

Drugo da jednu petinu obradivog zemljista, i jednu petinu sume podelimo sa samostalnim parcelama, ali zet ne. Uređenje načina korišćenja. Kada ne postoji mogućnost deobe parcela. U slučajevima kada propisi ne dozvoljavaju deobu katastarske parcele, a pravo na njoj poseduje više korisnika, osnosno suvlasnika, javlja se potreba da se suvlasnički delovi jasno definišu, kako na terenu, tako i kroz papire.
Према новим прописима о упису сувласничких удела у катастар, удео се уписује тако. Tako na primer, deoba zajedničke imovine među bračnim partnerima moguća je njihovim sporazumom, koji se može zaključiti tokom braka, ali i pri razvodu.
Fizička deoba zemljišta se radi u vanparničnom postupku gde se vi pojavljujete kao predlagač, dok su ostali suvlasnici protivnici predlagača. Fizičkoj deobi sud će pristupiti onda kada je takva deoba moguća, a to u odsustvu sporazuma zajedničara znači da svakom od njih na ime udela pripadne u svojinu realni. Fizički deo stvari srazmerno suvlasničkom delu.